O G Ł O S Z E N I E

 

Pracownicza Kasa  Zapomogowo-Pożyczkowa przy Miejsko-Gminnym Zespole  Oświaty

w Drezdenku,  zwana dalej PKZP, działa na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992r.  w sprawie pracowniczych  kas zapomogowo–pożyczkowych w zakładach pracy ( Dz. U. nr 100, poz. 502 z późn. zm.),  zwanym dalej rozporządzeniem oraz na podstawie statutu.

      Siedzibą PKZP jest :Miejsko-Gminny Zespół Oświaty, 66-530 Drezdenko, ul. Ogrodowa 1.

     Celem PKZP jest propagowanie oszczędności i gospodarności oraz udzielanie członkom pomocy materialnej w formach ustalonych w statucie, a także tworzenia atmosfery koleżeństwa oraz wzajemnej pomocy.

     PKZP przy MGZO w Drezdenku realizuje swoje cele poprzez  udzielanie członkom pomocy materialnej  w formie pożyczek: ratalnych ,uzupełniających,  krótkoterminowych w miarę posiadanych środków.

  Członkowie PKZP wpłacają wpisowe i miesięczny wkład członkowski, który  tak jak udzielona pożyczka jest  nieoprocentowany.

Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz w miesiącu.

Zasady przyznawania pożyczek z PKZP przy Miejsko –Gminnym Zespole Oświaty w Drezdenku są zgodne z przyjętym regulaminem  stanowiącym załącznik nr 1 do Statutu PKZP  przy MGZO w Drezdenku.

  

Zasady przyznawania pożyczek z PKZP przy MGZO w Drezdenku opublikowane są na stronie bip MGZO