DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY – BILET SZKOLNY

Wnioskodawca/ adresat procedury:

Rodzice / prawni opiekunowie dziecka, którego droga z domu do:

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku, ul. Ogrodowa

Osoby do kontaktu:

Podstawa prawna:

Art. 14a ust. 3 oraz art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Dokumenty od wnioskodawcy / strony:

  1. Podanie o wydanie bezpłatnego rocznego biletu szkolnego (zał. 1 – dot. uczniów szkół podstawowych i gimnazjów).
  2. Podanie o zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna (zał. 2 – dot. dzieci sześcioletnich)

Procedura postępowania:

  1. Rodzice / prawni opiekunowie uprawnionego ucznia co roku składają w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza dziecko, podanie (zał. 1) z prośbą o wydanie bezpłatnego rocznego biletu szkolnego. Termin składania podań:


2. Dyrektor szkoły zobowiązany jest po weryfikacji podań sporządzić w formie tabeli alfabetyczną listę uczniów uprawnionych do otrzymania świadczenia, uwzględniając następujące dane: liczbę porządkową, imię i nazwisko ucznia, adres zamieszkania, klasę oraz szkołę obwodową. Jeden egzemplarz listy należy dostarczyć do Miejskiego Zarządu Oświaty w terminie do:

3. Podania złożone po terminach określonych w punkcie 1 realizowane będą indywidualnie z zachowaniem powyższych procedur.

4. Rodzice / prawni opiekunowie uczniów, spełniających ustawowe kryteria (art. 14a ust. 3), mogą ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu (ucznia oraz jego opiekuna). Jeżeli sami zapewniają dowóz oraz opiekę dziecka do najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego, składają w Miejskim Zarządzie Oświaty podanie (zał. 2) z prośbą o zwrot kosztów poniesionych na dowóz dziecka.

Forma / sposób załatwienia:

Wydanie uprawnionym uczniom bezpłatnego rocznego biletu szkolnego.

Przewidywany termin załatwienia:

Przyznanie bezpłatnego biletu szkolnego następuje w ciągu 10 dni od dostarczenia listy uczniów przez dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum do Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty.

Informacja na temat opłat:

Postępowanie nie podlega opłatom.

Załączniki

Załącznik nr 1 – wniosek:   zalacznik.docx