Zestaw druków do pobrania:  dofinansowanie_mlodocianych.rar

-          zał. 1 Zgłoszenie młodocianego

-          zał. 2 Wniosek o dofinansowanie

-          zał. 3 Formularz informacji o ubieganiu się o pomoc de minimis

-          zał. 4 Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis_wielkość_ogólna

-          zał. 5 Oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis_ogólna

-          zał. 6 Oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego

-          zał. 7 Oświadczenie o niezaleganiu z US i ZUS de minimis

-          zał. 8 Oświadczenie o zmianie uzyskanej pomocy de minimis

 

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku

Procedura nr 3/2013

z dnia  15 marca 2013 roku

 

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

jako pomoc de minimis

 

Wnioskodawca/adresat procedury:

 

Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami zamieszkałymi na terenie gminy Drezdenko umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku, ul. Ogrodowa 1

Osoba do kontaktu:  specjalista: Anna Rerus

Telefon: 95/ 76 238 102

Adres e-mail:

Podstawa prawna:

- art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi  zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu(Dz. U. 2010r. Nr 244, poz. 1626);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U. z 2014 r. poz.232 j.t.);

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis ( Dz. U.UE L 352 z 24.12.2013r. );

- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de mini mis (Dz. U. 2010r. Nr 53, poz. 311);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de mini mis i pomocy de mini mis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. 2007r. Nr 53, poz. 354 z późn. zm.).

Dokumenty od wnioskodawcy/strony:

1.       Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu (zał. 1)

2.      Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (zał. 2).

Procedura  postępowania :

1.       O zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca jest zobowiązany zawiadomić Miejsko-Gminny Zespół Oświaty (wg wzoru,  zał. 1) w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

2.       Pracodawca  składa w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego pracownika egzaminu wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (wg wzoru, zał. 2). Do wniosku należy załączyć kopie następujących  dokumentów potwierdzone na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez pracodawcę:

- umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego oraz świadectwa pracy;

- dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie potwierdzające, że młodociany ukończył naukę  zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia;

Dokumentów potwierdzających posiadane przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do  prowadzenie przygotowania zawodowego młodocianych określonych w przepisach w sprawie prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia;

Zgodnie z art. 70 b ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (DZ. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9).

pracodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest dołączyć do wniosku również:

 - wszystkie zaświadczenia o pomocy de mini mis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; ( wg wzoru zał. 4 oraz  zał.5)

- informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października  2014r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot  ubiegający się o pomoc de minimis (wg wzoru zał. 3).

1.      Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego pracownika wynosi:

- 8 081 zł – w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

- 254 zł – za każdy pełny miesiąc kształcenia – w przypadku przyuczenia do  wykonywania określonej pracy.

Od 1 stycznia 2013r. kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105 %.

Forma/ sposób załatwienia:

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Przewidywany termin załatwienia:

Decyzja o przyznaniu dofinansowania lub odmowie jest wydawana w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. Od decyzji przysługuje odwołanie do ………………….

Informacja na temat opłat:

 

Postępowanie nie podlega opłatom.

Uwagi: