Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku

Procedura nr 4/2013

z dnia  15 marca 2013 roku

 

NAUCZANIE  INDYWIDUALNE

 

Wnioskodawca/adresat procedury:

Rodzice/ prawni opiekunowie ucznia wymagającego indywidualnego nauczania.

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku, ul. Ogrodowa 1

Osoba do kontaktu:  specjalista  Kazimiera Ambroziak

Telefon: 95/ 76 238 102

Adres e-mail: mgzodnko@poczta.onet.pl

Podstawa prawna:

Art. 71b ust. 1a, 5c i 5d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2672  z późniejszymi  zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086).

Dokumenty od wnioskodawcy/strony:

1.       Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego.

Tok postępowania:

1.       Rodzice/ prawni opiekunowie ucznia wymagającego nauczania indywidualnego, zgłaszają się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drezdenku,  ul. Kościuszki 31 z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym stan choroby ucznia w celu uzyskania Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.

2.       Rodzice/ prawni opiekunowie ucznia składają u dyrektora szkoły/przedszkola  wniosek o nauczania indywidualne wraz z orzeczeniem.

3.       Dyrektor szkoły /przedszkola wnioskuje do organu prowadzącego o przyznanie nauczania indywidualnego. Integralną częścią wniosku jest tygodniowy harmonogram zajęć wraz z kwalifikacjami nauczycieli prowadzących zajęcia oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty: kserokopia orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego i wniosku rodziców.

Forma/ sposób załatwienia:

Decyzja o przyznaniu nauczania indywidualnego.

Przewidywany termin załatwienia:

Dyrektor szkoły/przedszkola  składa wniosek do Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty z zachowaniem tygodniowego wyprzedzenia w stosunku do terminu rozpoczęcia nauczania indywidualnego.

Informacja na temat opłat:

Postępowanie nie podlega opłatom.

Uwagi: