Załączniki: niepubliczne_ jednostki.rar

 

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku

Procedura nr 1/2013

z dnia  15 marca 2013 roku

 

UZYSKANIE WPISU DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZONEJ PRZEZ GMINĘ DREZDENKO

 

Wnioskodawca/adresat procedury:

 

Osoby /firmy/ stowarzyszenia zamierzające prowadzić szkoły niepubliczne lub placówki oświatowe

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku, ul. Ogrodowa 1

Dział Organizacyjno-Administracyjny

Osoba do kontaktu:  specjalista Kazimiera Ambroziak

Telefon: 95/ 76 238 102

Adres e-mail: mgzodnko@poczta.onet.pl

Podstawa prawna:

 

Art. 82 ust. 2 oraz art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi  zmianami)

Dokumenty od wnioskodawcy/strony:

 

1.       Wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Drezdenko.

2.       Odpowiednie załączniki wskazane we wniosku.

Tok postępowania:

 

1.       Osoba zamierzająca prowadzić niepubliczną szkołę lub placówkę oświatową składa osobiście, lub za pośrednictwem poczty, do Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty wniosek (wzór odpowiedniego wniosku w załączniku) o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

2.       Miejsko-Gminny Zespół Oświaty po pozytywnej analizie formalnej wniosku z załącznikami wpisuje niepubliczną szkołę lub placówkę oświatową do ewidencji.

Forma/ sposób załatwienia:

 

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Przewidywany termin załatwienia:

 

Wpis następuje w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty. W przypadku braku danych lub załączników 30-dniowy termin wpisu do ewidencji liczony jest od daty uzupełnienia dokumentacji zgłoszeniowej.

Informacja na temat opłat:

 

Postępowanie nie podlega opłatom.

Uwagi: