Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku

Procedura nr 7/2013

z dnia  15 marca 2013 roku

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

 

Wnioskodawca/adresat procedury:

Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drezdenku, ul. Kościuszki 36

Telefon: 95/ 76 209 82

Adres e-mail:  poradnia@pppdrezdenko.pl

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku

Dział Organizacyjno-Administracyjny

Osoba do kontaktu:  specjalista Kazimiera Ambroziak

Telefon: 95/ 76 238 102

Adres e-mail: mgzodnko@poczta.onet.pl

Podstawa prawna:

Art. 71b ust. 5  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi  zmianami), art. 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania (Dz. U. Nr 15 poz. 142 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 15706)

Dokumenty od wnioskodawcy/strony:

1.       Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Tok postępowania:

1.       Rodzice/ prawni opiekunowie ucznia wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgłaszają się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drezdenku w celu przebadania dziecka.

2.       Po uzyskaniu „Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego” wydanego przez zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rodzice/ prawni opiekunowie dziecka składają u Dyrektora szkoły/przedszkola  wniosek wraz z orzeczeniem, w którym zespół określił możliwości rozwojowe i potencjał ucznia oraz zalecenia o dodatkowych zajęciach rewalidacyjnych.

3.       Dyrektor szkoły/przedszkola  wnioskuje do organu prowadzącego o przyznanie godzin na zajęcia rewalidacyjne. Integralną częścią wniosku jest harmonogram zajęć z wykazem nauczycieli prowadzących i ich kwalifikacjami oraz potwierdzone za zgodność  z oryginałem kserokopie dokumentów: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i wniosek rodziców.

Forma/ sposób załatwienia:

Decyzja o przyznaniu godzin na zajęcia rewalidacyjne.

Przewidywany termin załatwienia:

Wpis następuje w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty. W przypadku braku danych lub załączników 30-dniowy termin wpisu do ewidencji liczony jest od daty uzupełnienia dokumentacji zgłoszeniowej.

Informacja na temat opłat:

Dyrektor szkoły składa wniosek do Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku z zachowaniem tygodniowego wyprzedzenia w stosunku do rozpoczęcia kształcenia specjalnego.

Uwagi: