Stypendia szkolne

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.)

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
  i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej Dz. U. nr 115 poz. 728).

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Drezdenko.

Stypendium nie przysługuje:

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

1. rodziców/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia

2. pełnoletniego ucznia

3. dyrektora szkoły.

Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o bezwzględne kompletowanie dokumentów do wniosku, co pozwoli na sprawne rozpatrywanie wniosków w terminie.

Wnioski należy składać w Miejsko- Gminnym Zespole Oświaty w terminie:

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji załączonej do wniosku. Załącza się zaświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku ( sierpień) tj.

 1. Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
 2. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku).
 3. Oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 4. Zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 5. Zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych.
 6. Wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika.
 7. Zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach.
 8. Odcinek renty/emerytury.
 9. Oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

Istnieje możliwość złożenia - zamiast zaświadczeń o dochodach - oświadczenia                        o dochodach lub oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej.

Przy wnioskach składanych we wrześniu, wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpniu).

Liczba osób w rodzinie wpisana we wniosku powinna zgadzać się z liczbą osób ujętych w obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku np.
w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.

Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250,00 zł.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem śródrocznym w ramach tzw. „Zielonej szkoły”, wyjazdem na wycieczkę przedmiotową, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności na zakup podręczników, lektur, słowników, publikacji i komputerowych programów edukacyjnych pomocnych przy realizacji ścieżek edukacyjnych wskazanych we wniosku o przyznanie stypendium, a także na zakup:

a) zeszytów, przyborów szkolnych,

b) plecaka szkolnego – tornistra,

c) mundurka szkolnego,

d) stroju sportowego na zajęciach wychowania fizycznego,

e) kalkulatora,

f) innego rodzaju pomocy edukacyjnych,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i internacie.

Wszelkie pytania i problemy w/s stypendiów szkolnych proszę kierować do Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty ul. Ogrodowa 1 w Drezdenku. Osobą zajmującą się przedmiotową sprawą jest Anna Rerus specjalista na stanowisku ds. stypendiów w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Drezdenku, tel. (095) 76 38 102.

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

1. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą:
płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym tj. czesne za naukę w szkole, korepetycje, kursy nauki języków obcych, informatyki, zajęcia sportowe, w tym na basenie, nauka tańca, nauka gry na instrumentach muzycznych, wycieczki szkolne i tematyczne (np. teatr, kino, muzeum i in.). Koszty związane z uczestnictwem w praktykach zawodowych lub kursach edukacyjnych;

2. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki:

zakup podręczników tj.: podręczniki, lektury, vademecum, kompendium, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe - jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi obligatoryjnie wymagane przez szkołę;

pomoce dydaktyczne i przybory szkolne tj.: tornister lub plecak szkolny, torba szkolna, zestaw komputerowy (komputer, drukarka, płyty CD, dyskietki) kalkulator, piórnik, przybory geometryczne, zeszyty, bloki rysunkowe, gumki, temperówki, taśma klejąca, klej, korektor, długopisy, ołówki, kredki, rapidografy, cyrkle, pisaki, farby i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi; opłata za Internet, jeśli program nauczania ucznia przewiduje korzystanie z Internetu;

strój sportowy wymagany w procesie edukacji, tj.:
odzież sportowa: spodenki sportowe, koszulki sportowe, getry, skarpetki/podkolanówki na zajęcia w-f , dres – czyli spodnie dresowe i bluza, obuwie sportowe typu: tenisówki, halówki, trampki lub adidasy,

inne artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół tj.: przybory plastyczne – m.in.: farby, płótna, blejtramy, pędzle; instrumenty muzyczne, ubiór ochronny (fartuchy, mundurki wymagane przez szkołę) oraz inne związane ze specyfiką szkoły; art. potrzebne do wykonania prac dyplomowych itp.,

3. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów):

dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej,

zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji.


 

 

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie dokumentów tj.:

- imiennych faktur VAT,
- imiennych rachunków,
- biletów imiennych miesięcznych,
- kwitariuszy,
- dowodów wpłaty KP.


Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru, filharmonii itp. można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę lub pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Powyższe dokumenty powinny zawierać:
- nazwę wystawcy,
- datę wystawienia/sprzedaży;
Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium szkolne.
- numer dokumentu,
- imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub  opiekuna prawnego.
- pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację „szkolne”, „sportowe”.


Załączniki do artykułu:

- UCHWAŁA NR VI/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

- Uchwała XXXIV Rady Miejskiej w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Zmiana Uchwały z 2008 r. ,  

Zmiana Uchwały z 2013 r.    

nazwa pliku: wniosek

nazwa pliku: oświadczenie