Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku

Procedura nr 6/2013

z dnia  15 marca 2013 roku

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI

 

Wnioskodawca/adresat procedury:

Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka wymagającego wczesnego wspomagania rozwoju

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Drezdenku, ul. Kościuszki 36

Telefon: 95/ 76 209 82

Adres e-mail:  poradnia@pppdrezdenko.pl

Podstawa prawna:

Art. 71b ust. 2a, 2b, 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi  zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133) oraz  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).

Dokumenty od wnioskodawcy/strony:

1.       Wniosek do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Tok postępowania:

1.       Rodzice dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Drezdenko składają w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drezdenku wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wraz z zaświadczeniami i opiniami wydanymi przez specjalistów oraz wynikami obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich (a w przypadku dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem w poradni  wskazanej przez kuratora oświaty, za zgodą właściwego ze względu na teren działania poradni organu prowadzącego).

2.       Po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego  wspomagania Rodzice występują do dyrektora wybranej placówki, w której tworzone są zespoły wczesnego wspomagania o zorganizowanie takiego zespołu dla dziecka na podstawie wydanej przez poradnię opinii.

Forma/ sposób załatwienia:

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od zgłoszenia się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Przewidywany termin załatwienia:

Wydanie opinii następuje w terminie do 1 miesiąca od złożenia wniosku o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Informacja na temat opłat:

 

Postępowanie nie podlega opłatom.

Uwagi: