Zasiłek szkolny

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASIŁKU SZKOLNEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z  2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.)

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje:

 

  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Zasiłek szkolny (drugi rodzaj pomocy materialnej) może być przyznany uczniowi, będącemu przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, jakie miało miejsce w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące wstecz od momentu składania wniosku o przyznanie tego zasiłku (np. zgon żywiciela rodziny, ciężka choroba, bezrobocie, zniszczenie mienia wskutek klęski żywiołowej takiej jak powódź, pożar itp.) Ponadto warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest zamieszkanie na terenie gminy Drezdenko.

 

Zasiłek szkolny przyznawany jest jednorazowo w kwocie nie wyższej niż pięciokrotność kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( obecnie 530 zł). Można się o niego ubiegać kilkukrotnie w ciągu roku. We wniosku należy wskazać uzasadnienie oraz pożądaną formę pomocy, a także dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, następnie całość złożyć w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Drezdenku. Jeżeli wybraną formą pomocy są świadczenia pieniężne przelewa się je na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy, albo wypłaca się je w kasie MGZO, natomiast pomoc rzeczowa przekazywana jest za pośrednictwem placówki, do której uczeń uczęszcza.

 

Uczniowi może być jednocześnie przyznany zasiłek szkolny niezależnie od przyznanego stypendium szkolnego.

 

 

Załączniki do artykułu:

- UCHWAŁA NR VI/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

- Uchwała XXXIV Rady Miejskiej w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Zmiana Uchwały z 2008 r. ,   

Zmiana Uchwały z 2013 r.