Złączniki:

1.     Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

2.     Wniosek o wypis z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

3.     Informacja o zmianie danych w rejestrze

 

PROCEDURA REJESTRACJI ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

 

1.     Podmioty uprawnione do tworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu

dziecięcego:

a)     gminy

b)    osoby fizyczne

c)     osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia prowadzenia działalności żłobka lub klubu dziecięcego jest uzyskanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Aby uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, należy złożyć pisemny wniosek. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013, poz. 1457) wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.

2.     Pisemny wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych powinien zawierać:

a)     imię i nazwisko/nazwę podmiotu, który będzie prowadził żłobek/klub dziecięcy,

b)    adres/siedziba podmiotu, który będzie prowadził żłobek/klub dziecięcy,

c)     forma organizacyjna opieki,

d)    nazwa żłobka lub klubu dziecięcego,

e)     numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano,

f)      w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu,

g)      w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL,

h)    miejsce prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego,

i)       liczba miejsc w żłobku/klubie dziecięcym,

j)       oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,

k)     oświadczenie o spełnianiu wymogów lokalowych i sanitarnych, po wcześniejszych uzyskaniu pozytywnej opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

l)       w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślne,

m)  oświadczenie o dokonaniu opłaty za wpis do rejestru.

 

Burmistrz Drezdenka w celu sprawdzenia zgodności danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru żłobów i klubów dziecięcych może żądać:

a)     odpisu z odpowiedniego rejestru,

b)    dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c)     zaświadczenia o niekaralności,

d)    dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku

ul. Ogrodowa 1, 66 – 530 Drezdenko

tel. 95 763 81 02, 95 763 81 03

 

Burmistrz Drezdenka wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

W przypadku, gdy podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, Burmistrz Miasta Drezdenka odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do Rejestru w drodze decyzji administracyjnej.

 

3.     Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013, poz. 1457) wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu o pracę.

 

 

 

 

Wpis do rejestru podlega opłacie w kwocie:

a)     263 zł – w przypadku wpisu żłobka

b)    175 zł – w przypadku wpisu klubu dziecięcego

 

Opłaty za wpis do rejestru należy dokonać w:

·        kasie Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku

ul. Ogrodowa 1, 66 – 530 Drezdenko

lub

·        na rachunek bankowy:

Miejsko – Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku

numer rachunku 17 8362 0005 0000 0390 2000 0010

 

4.     Zasady dokonywania zmian w Rejestrze:

Podmiot wpisany do Rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego Rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowiących załączniki do wniosku wymaganych przy rejestracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

 

5.     Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów z Rejestru:

Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:

a)     złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie

b)    nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

c)     przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są z mocy ustawy zwolnione z opłaty.

 

 

 

6.     Dokumenty do pobrania:

·        wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

·        Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów

·        wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

7.     Nadzór nad żłobkami oraz klubami dziecięcymi

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013, poz. 1457) nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków oraz jakości świadczonej opieki sprawuje Burmistrz Drezdenka.

Nadzór sprawowany jest na podstawie uchwały Nr IX/69/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

Zgodnie z § 2 ww. uchwały pierwszą kontrolę przeprowadza się w okresie 1 miesiąca od rozpoczęcia działalności przez podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy.

 

Podstawa prawna:

·        ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013, poz. 1457),

·        Uchwała nr IX/68/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

·        uchwała Nr IX/69/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,

·        Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U.2014.193),

·        Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U.2014.925)