Informacja o realizacji projektu

 

O PROJEKCIE

 

W Gminie Drezdenko rozpoczęła się realizacja projektu partnerskiego „ AKADEMIA SUKCESU”. W skład wchodzi  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z Ośrodkiem Regionalnym w Zielonej Górze oraz Gmina Drezdenko.

 

Źródła finansowania:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych sześciu szkół z gminy Drezdenko oraz pokonywanie barier edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

 

Do kogo kierowany:

Projekt kierowany jest bezpośrednio do  uczniów (chłopców i dziewcząt) w Gminie Drezdenko. Grupą docelową projektu jest 389 uczniów klas IV-VI w 5 szkołach podstawowych tj. Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku, Szkoła Podstawowa nr 3 w Drezdenku, Szkoła Podstawowa w Trzebiczu, Szkoła Podstawowa w Niegosławiu, Szkoła Podstawowa w Goszczanowie oraz 160 uczniów z Gimnazjum nr 2 w Drezdenku. Łącznie projekt jest kierowany do 549 uczniów ( chłopców i dziewcząt).

Ilość uczniów skierowanych do wsparcia wynika z zapotrzebowania szkół na dodatkowe zajęcia.

Realizacja projektu wynika bezpośrednio z problemów i potrzeb uczniów na dodatkowe zajęcia edukacyjne co zostało potwierdzone w badaniach, ankietach, spotkaniach z pedagogiem itp.

Program jest przewidziany dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z trudnościami w nauce jak i dla uczniów zdolnych , które nie mają możliwości rozwoju swoich umiejętności i talentów.

 

 

Podejmowane działania:

 

Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Drezdenko:

 

Wyposażenie w materiały dydaktyczne sal, w których prowadzone są zajęcia z uczniami. Wyposażenie będzie dostosowane do zaplanowanych zajęć oraz zgodne z potrzebami dzieci.

Zakupione pomoce dydaktyczne posłużą do sprawnego i atrakcyjnego , a co za tym idzie skutecznego przekazania wiedzy uczniom.

 

Zajęcia dodatkowe realizowane w szkołach podstawowych w Gminie Drezdenko:

W zajęciach będą uczestniczyli uczniowie chcący rozwijać umiejętności , zdobywać lepsze wykształcenie. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami jest zapewniona pomoc specjalistyczna psychologa i pedagoga. W  szkołach biorących udział w projekcie będą realizowane zajęcia taki jak:

- zajęcia z języków obcych- 380 godz.

- zajęcia humanistyczne- 516 godz.

- zajęcia matematyczno- przyrodnicze- 776 godz.

- zajęcia informatyczne- 272 godz.

- zajęcia plastyczno-taneczne- 380 godz.

- zajęcia z psychologiem i pedagogiem- 168 godz.

- zajęcia socjoterapeutyczne – 144 godz.

Dodatkowo w Gimnazjum nr 2 w ramach projektu odbędą się warsztaty walki ze stresem i uzależnieniami oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe SZOK- 10 spotkań.

W ramach zajęć będą organizowane jednodniowe wyjazdy edukacyjne które pozwolą wykształcić poprawne postawy społeczne  i obywatelskie . Kontakt z kulturą własnego kraju podczas wyjazdów wpłyną na kształtowanie osobowości młodych obywateli. Wprowadzenie innowacyjnych metod prowadzenia zajęć , nowego sprzętu oraz ciekawych pomocy dydaktycznych pobudzi ciekawość i chęć do udziału uczniów.