29-03-2013r.

 

Upłynął kolejny  etap realizacji projektu ”Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych”.  W ramach projektu prowadzone są w dalszym ciągu zajęcia przewidziane w projekcie. Dzieci  doskonalą umiejętność liczenia, rozwiązywania zadań tekstowych, dokonują obliczenia pieniężne, dokonują pomiarów, doskonalą technikę rachunkową, doskonalą technikę czytania, budują pozytywny obraz siebie, uczą się rozładowywać napięcie, wzmacniają wiarę we własne siły oraz łatwiej nawiązują kontakty w grupie rówieśników.

W tym okresie były przeprowadzane kontrole wewnętrzne, które miały na celu sprawdzenie czy projekt jest realizowany zgodnie z wymogami unijnymi.

 

 

 

8.01.2013r

W okresie od września do grudnia 2012 r. została rozpoczęta realizacja programu PO KL „Indywidualizacja  procesu  nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. W tym okresie szkoły podstawowe z Gminy Drezdenko realizowały zajęcia dla dzieci mających trudności w nauce, rozwijające umiejętności jak również logopedyczne, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne.

 

Powołano zespół projektowy , który systematycznie monitorował działania w ramach projektu zgodnie z wnioskiem i harmonogramem. Do realizacji zajęć zatrudniono 56 nauczycieli w ramach przetargów nieograniczonych oraz doposażono szkoły w część  materiałów dydaktycznych tj. gry edukacyjne, rebusy, bajki, piłki rehabilitacyjne, kijki do korekty itp.

 

Tematyka realizowanych zajęć pozwoliła na nabywanie i uzupełnianie wiedzy, która pomaga uczestnikom projektu wyrównywać zaległości i braki. Kształciła umiejętności systematycznej i konsekwentnej realizacji podjętych działań, zwiększyła motywację do nauki. Wszystkie dzieci objęte projektem brały aktywny udział w zajęciach, chętnie podejmowały zadania stawiane przez nauczycieli. Do nauki często wykorzystywane były formy zabawowe , które dostarczały dodatnich emocji w celu wzmocnienia aktywności oraz wiary we własne siły.

 

SDC14503

SDC14416

SDC14506

SDC14507

SDC14529

SDC14530

SDC14534

SDC14617